Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Tree Dimension

 1. Deze voorwaarden bepalen, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectievelijke verplichtingen van de contracterende partijen in verband met de door onze firma geleverde diensten.
 2. Door het ondertekenen van de offerte of de bevestiging van de bestelling gaat de klant zonder voorbehoud akkoord met de hier vermelde voorwaarden na ze gelezen te hebben, en ziet af van de zijne te doen gelden.
 3. De bestellingen worden slechts als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging van de aannemer. Behalve bij schriftelijke bepaling, zijn onze offertes één maand geldig na offertedatum. De vermelde prijzen houden uitsluitend de werken in die in de offerte zijn beschreven, met uitsluiting van elk ander bijkomend werk, waarvoor een afzonderlijke factuur opgesteld zal worden. Bij eenzijdige annulering van een bestelling door de klant, behouden we ons het recht voor een indemniteit van 15% van het totaal factuurbedrag te eisen. De annulering zal de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen niet ten gevolge hebben.
 4. Onze prijzen zijn altijd in euro uitgedrukt, BTW inbegrepen. Ze worden bepaald voor normaal werk, zonder onderbreking, mits nodige voorbereidingen door de klant. Elke belemmering van onze werf, veroorzaakt door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de aannemer, en waarvoor bijkomend werk verricht moet worden door de aannemer, zal bijkomende facturering ten gevolge hebben, op basis van de tarieven in voege.
 5. De uitvoeringstermijnen zijn altijd bij benadering, tenzij anders aangegeven; een vaste termijn dient duidelijk vermeld te worden op de offerte of bestelbon.
 6. Geen van beide partijen zal verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het gedeeltelijk of compleet niet-uitvoeren van zijn verplichtingen door tussenkomst van een geval van heerkracht.
 7. De aannemer verplicht zich ertoe om in zijn levering van diensten alles in het werk te stellen om de klant een hoogwaardige dienst te bieden, volgens de beschrijving in de offerte.
 8. Elke klacht dient schriftelijk bekendgemaakt te worden en dit binnen de acht dagen na datum van factuur.
 9. Tenzij tegenstrijdige schriftelijke bevestiging van onze zijde, is het onmogelijk het verder groeien en bloeien van de planten te waarborgen; dit hangt te zeer af van allerlei natuurfactoren.
 10. De klant verbindt zich ertoe alle nodige inlichtingen te verstrekken voor de uitvoering van de werken. De aannemer draagt geen verantwoordelijkheid voor eender welke schade aangericht aan niet vooraf meegedeelde of niet zichtbare werken en leidingen. Indien deze hindernissen tijdens het werk voorkomen, zal dit aanleiding geven tot een bijkomende facturering, zowel voor het uitbreken als het verwijderen van de hindernissen.
 11. Geen enkele verantwoordelijkheid kan door de aannemer gedragen worden omtrent de toelating om bomen te vellen of af te breken. De klant verplicht zich ertoe te informeren naar de geldende voorschriften en de nodige toelatingen en vergunningen aan te vragen en te bekomen.
 12. De betalingstermijn van al onze facturen is zeven kalenderdagen na factuurdatum. De offertes kunnen de betaling van een voorschot bepalen. Elke achterstal van betaling verplicht de klant van rechtswege en zonder maning, tot betaling van een interest van 1% per begonnen maand, alsook een forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling van 10% van het bedrag der rekening, met een minimum van 50 €, eventueel verminderd tot het openstaande bedrag.
 13. Zowel de klant als de aannemer verplichten zich geen informatieve mee te delen aan derden.
 14. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting of van wanbetaling is slechts de rechtbank van het rechtsgebied van de aannemer bevoegd.
 15. Indien één van deze voorwaarden niet legaal of niet geldig is, kan dit de ongeldigheid of de nulliteit van de andere voorwaarden niet veroorzaken; deze blijven dus geheel geldig.

_____________________________